Cas leis na ceannairí…

Anuraidh cuireadh múnla nua maoinithe i bhfeidhm ar earnáil na Gaeilge.

Seachas na 16 eagras a bhí ann roimhe, tá anois sé cheanneagraíocht ann chun ár dteanga a chur chun cinn ar fud na tíre.

Ach cad iad na heagrais seo? Agus cé atá i gceannas orthu?

Sa tsraith seo cuireann muid aithne níos fearr ar cheannairí na gceanneagras Gaeilge agus ar an obair a dhéanann siad ar ár son.

An tseachtain seo, Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge.


1. An féidir leat cur síos a dhéanamh ar ról nua d’eagrais?

Tá maoiniú faighte ag Conradh na Gaeilge le breis ardú feasachta gníomhaí ar an nGaeilge a dhéanamh leis an bpobal agus le cosaint agus le hionadaíocht a dhéanamh ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne.

2. Cad é an difear is mó idir an ról seo agus an ról stairiúil a bhí ag an gConradh?

Ó bunaíodh an Conradh in 1893 tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus stádais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

Ag amharc air sin ní hé go mbeidh difear mór ann idir na róil nua agus an ról stairiúil, ach beimid in ann níos mó a dhéanamh leis na hacmhainní breise atá againn anois le feasacht ghníomhach ar an nGaeilge a ardú agus le habhcóideacht a dhéanamh ar son an phobail Ghaeilge agus Ghaeltachta.

3. Cad iad na dúshláin is mó a bhaineann leis an chur chuige nua?

Bíonn dúshláin i gcónaí romhainn mar phobal na Gaeilge.

A fhad is go mbíonn pobal na Gaeilge gan seirbhísí Gaeilge agus a fhad is go mbíonn pobal na hÉireann ag iarraidh an teanga a fhoghlaim, tá ról agus feidhm ag an Chonradh troid ar son chearta daonna na nGael agus ionadaíocht a dhéanamh thar ceann an phobail sin agus thar ceann na Gaeilge féin.

cnag-postaer

4. Cá mhéad ball foirne atá agaibh ag Conradh na Gaeilge agus cá bhfuil siad lonnaithe?

Tá 17 fostaithe go lánaimseartha againn (5 acu sin fostaithe trí mhaoiniú na heagraíochta féin).

Tá an Ard-Oifig lonnaithe ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath, agus tá oifigí eile againn ar Shráid Doiminic i nGaillimh, ag Gaeláras Mhic Ardghail in Iúr Cinn Trá, agus ag 199 Bóthar na bhFál, Béal Feirste.

5. Cad iad na seirbhísí a chuireann sibh ar fáil a chuirfidh le saol ‘Ghearóid an Ghnáth-Ghaeilgeora’?

Cuireann an Conradh réimse mór seirbhísí ar fáil don phobal.

Maidir le cúrsaí cosanta teanga agus ionadaíochta, feidhmíonn Conradh na Gaeilge mar éascaitheoir ar son phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta agus ar son ‘Ghearóid an Ghnáth-Ghaeilgeora’, má bhíonn fadhb aige nó aici maidir leis an teanga, tá baill foirne anseo le freastal ar riachtanais an phobail, am ar bith.

Ar ardán sóisialta, díríonn Conradh na Gaeilge cuid mhór de na feachtais agus de na himeachta ar phobal na Gaeilge, idir Seachtain na Gaeilge, Comhrá ’15, Gaeilge 24, i measc mhór-imeachtaí Gaeilge eile.

6. Cad í an mhír oibre is mó a thaitníonn leat féin?

Is breá liom a bheith ag stocaireacht agus ag gníomhú ar son stádas ceart don teanga agus breis seirbhísí do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta.

7. Cad é an rud is taitneamhaí faoi bheith ag obair i saol na Gaeilge?

An pobal Gaelach ilchineálach álainn.

julian1

8. Cén chuma a bheas ar d’eagras, agus ar phobal na Gaeilge, i gceann 5 bliana eile?

Tá Conradh na Gaeilge ag dul ó neart go neart.

Tá líon na foirne ag méadú de réir a cheile agus tá líon na gcraobhacha (180+) agus na mball ag fás gach mí.

I gceann 5 bliana, má leanann muid ar aghaidh leis an deá-obair, leis an fhorbairt leanúnach agus leis an chlár oibre, bheinn ag dúil le Conradh agus pobal Gaeilge níos mó, níos láidre, agus níos forleithne ar fud na hÉireann.

9. Dá mbeadh slat draíochta agat a bheadh in ann aon mhian a chomhlíonadh, cad a dhéanfá leis?

Is í príomhaidhm Chonradh na Gaeilge ná an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann.

Dá mbeadh slat draíochta agam shocróinn seo a thabhairt chun fírinne.

Ba dheas fosta Craobh den chonradh bheith ag feidhmiú ag leibhéal ard i ngach baile in Éirinn.

Ach tarlóidh seo gan slat draíochta, dár ndóigh…

10. Muna mbeifeá ag obair leis an gConradh, cén ghairm bheatha eile a bheadh agat?

Ag plé le stocaireacht i réimse eile, is dócha.

SCÉALTA EILE