Tabhair aire(-achas) duit féin

Tá go leor cainte ann faoin aireachas (mindfulness) sa lá inniu ach céard é féin? Insíonn Ciarán Mac Fhearghusa ó Óga Yoga dúinn faoin tuiscint atá aige ar an gcleachtadh ársa seo atá ag scaipeadh ar fud an domhain.


Tá méadú mór ag teacht ar an spéis atá daoine á cur i gcúrsaí aireachais le blianta beaga anuas.

Ceann de buzzwords reatha an Bhéarla, úsáidtear an focal agus daoine ag caint faoi chur chuige níos ciallmhaire a chur chun cinn.

Tá go leor taighde déanta ar an aireachas ó na 1970í ar aghaidh mar chuid den tsíceolaíocht nua-aimseartha.

Glactar leis i measc acadóirí agus eolaithe go bhfuil an-chuid buntáistí ag baint leis don té a thugann faoi mar is ceart.

Ach in ainneoin go bhfuil sé anois ina nós maireachtála de chuid an 21ú céad, is cleachtadh ársa é an t-aireachas atá fréamhaithe i bhfealsúnacht an Bhúdachais a théann siar ar a laghad 2,500 bliain go haimsir an Bhúda féin.

Cad is aireachas ann mar sin?

Leis an aireachas déantar an intinn a thraenáil trí chleachtaí foirmiúla cosúil le machnamh (meditation) agus cleachtaí neamhfhoirmiúla cosúil le d’aire a choinneáil ar d’anáil isteach is amach agus tú ag tabhairt faoi do chuid tascanna laethúla cosúil lena bheith ag ní na ngréithe, ag glanadh an tí nó ag tiomáint do chairr.

Tá cáil ar Jon Kabat-Zinn ó Ollscoil Massachusetts i ngeall ar an obair a rinne sé chun an t-aireachas a chur chun cinn mar mhodh le strus a laghdú (Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR).

Rinne sé cur síos ar an aireachas mar an ‘fheasacht’, nó ‘awareness‘, a thagann chugat nuair atá d’aire dírithe ar an am i láthair, ar bhealach áirithe, d’aon ghnó agus gan bhreithiúnas.

Creidtear go gcuireann an t-aireachas ar ár gcumas tuiscint níos soiléire a fháil ar an méid a thiteann amach inár dtimpeallacht agus go gcuireann an tuiscint seo lenár gcumas chun déileáil leis an saol ar bhealach níos suaimhní dá bharr.

Cé nach gcuireann an t-aireachas deireadh leis an mbrú a chuirtear orainn i gcaitheamh an lae, cabhraíonn sí linn léargas a fháil ar an iompar neamh-chomhfhiosach (unconscious behaviour) a bhíonn againn i gan fhios dúinn fein.

Tugann an léargas seo deis dúinn ansin seasamh siar ó na freagraí uathoibríocha seo agus feabhas a chur ar an gcaidreamh a bhíonn againn linn féin, le daoine eile agus lenár dtimpeallacht.

aireachas

Gan srian gan smacht

Glac nóiméad agus fiafraigh díot féin ‘Céard ar a bhfuil m’intinn dírithe anois?’

Gach seans go n-aimseoidh tú nach bhfuil tú ag tógáil an méid atá sa sliocht seo ar bord ar chor ar bith.

B’fhéidir go bhfuil d’aird ar an sásamh a bheadh le baint as cleachtadh aireachais.

Nó seans go bhfuil tú ag ceistiú an oibríonn aireachas in aon chor.

Deir na síceolaithe agus na saineolaithe linn freisin gurb í an claonadh atá ag intinn ná a cuid ama a chaitheamh ag fanacht ar na rudaí a thugann sásamh di.

Mar is eol dúinn, tá sé deacair easaontú leis an méid sin.

Go minic caitheann muid ár gcuid ama ag déanamh tascanna beaga laethúla chomh sciobtha agus is féidir linn le go bhféadfadh muid teacht chomh fada le spriocphointe éigin atá leagtha síos againn dúinn féin.

Sampla den mhodh oibre seo ná an duine a chaitheann siar a chuid dinnéir ar luas lasrach le go bhféadfadh sé an mhilseog a ithe.

Sampla eile níos fearr, b’fhéidir, ná an duine a dhéanann a bhealach tríd an trácht cosúil le Micheal Schumacher chun an gym a bhaint amach.

Agus é sa gym tugann sé faoin traenáil chomh sciobtha céanna chun filleadh abhaile chun an dinnéar a ithe, milseog a bheith aige agus Ros na Rún a fheiceáil.

Agus téann an saol ar aghaidh mar seo, agus ar aghaidh, agus ar aghaidh…

Céard é an leigheas?

Éist leis an méid atá ag tarlú i d’intinn, nó breathnaigh go géar ar iompar daoine eile, agus chuile sheans go bhfeicfidh tú go gcaitheann cuid mhaith againn an lá ar an gcaoi seo.

Níl aon dabht faoi ach go gcaitheann formhór againn ár gcuid ama sa tóir ar mhóimint éigin eile nach ann dúinn anois.

Móimint a bheidh in ann níos mó sásaimh agus níos mó pléisiúir a thabhairt dúinn ná an mhóimint áirithe seo.

Is leigheas é an t-aireachas ar intinn atá ag feidhmiú mar seo, is é sin go hiomlán as a stuaim féin gan srian gan smacht.

Is bealach é chun tú féin a scaoileadh saor ó sheanmhodhanna smaointeoireachta, iompar neamh-chomhfhiosach agus freagraí uathoibríocha atá gan mhaitheas.

Baineann sé go sonrach le bheith sáite san am i láthair agus gan a bheith de shíor ag iarraidh éalú uaithi.

Má leanann tú an cleachtas seo, rachaidh sé go mór chun sochair do do shaol.


Tá sí mar sprioc ag Óga Yoga tacú leis an bpobal i dtreo caighdeán saoil atá níos suaimhní agus níos taitneamhaí a bhaint amach trí fheasacht agus trí thuiscint a chruthú ar na buntáistí a bhaineann le cothromaíocht a bheith ann idir an aigne, an corp agus an spiorad. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar oga-yoga.ie

SCÉALTA EILE